เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS แคนาดา โตรอนโต

แคนาดา โตรอนโต

Cores 1, Ram 1 GB, NVMe 25 GB Toronto Canada

10 /เดือน
 • ซีพียู: 1 คอร์
 • RAM: 1 GB
 • ดิสก์: 25 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 100 Mbps, การรับส่งข้อมูลไม่จำกัดแบนด์วิธ
 • IP: 1 x IPv4

Cores 2, Ram 2 GB, NVMe 40 GB Toronto Canada

12 /เดือน
 • ซีพียู: 2 คอร์
 • RAM: 2 GB
 • ดิสก์: 40 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 150 Mbps, แบนด์วิธไม่จำกัด
 • IP: 1 x IPv4

Cores 2, Ram 4 GB, NVMe 60 GB Toronto Canada

18 /เดือน
 • ซีพียู: 2 คอร์
 • RAM: 4GB
 • ดิสก์: 60 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 200 Mbps, ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด
 • IP: 1 x IPv4

Cores 4, Ram 6 GB, NVMe 70 GB Toronto Canada

26 /เดือน
 • ซีพียู: 4 คอร์
 • RAM: 6GB
 • ดิสก์: 70 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 250 Mbps, ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด
 • IP: 1 x IPv4

Cores 4, Ram 8 GB, NVMe 90 GB Toronto Canada

30 /เดือน
 • ซีพียู: 4 คอร์
 • RAM: 8GB
 • ดิสก์: 90 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 300 Mbps, ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด
 • IP: 1 x IPv4

Cores 6, Ram 10 GB, NVMe 100 GB Toronto Canada

46 /เดือน
 • ซีพียู: 6 คอร์
 • แรม: 10GB
 • ดิสก์: 100 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 350 Mbps, ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด
 • IP: 1 x IPv4

Cores 8, Ram 12 GB, NVMe 150 GB Toronto Canada

56 /เดือน
 • ซีพียู: 8 คอร์
 • แรม: 12GB
 • ดิสก์: 150 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 400 Mbps, ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด
 • IP: 1 x IPv4

Cores 10, Ram 14 GB, NVMe 170 GB Toronto Canada

76 /เดือน
 • ซีพียู: 10 คอร์
 • แรม: 14GB
 • ดิสก์: 170 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 450 Mbps, ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด
 • IP: 1 x IPv4

Cores 16, Ram 16 GB, NVMe 210 GB Toronto Canada

92 /เดือน
 • ซีพียู: 16 คอร์
 • RAM: 16 GB
 • ดิสก์: 210 GB NVMe
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • เครือข่าย: 500 Mbps, ปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่จำกัด
 • IP: 1 x IPv4

เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS : แคนาดา โตรอนโต

เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS แคนาดา โตรอนโต

Why Choose Cloud VPS Servers in Toronto?

Toronto is not just Canada’s largest city; it’s a hub for innovation, commerce, and technology. Hosting your website or application on a Cloud VPS server in Toronto offers several advantages, including reduced latency for local users, compliance with Canadian data protection laws, and access to a vibrant ecosystem of tech companies and services. DMCA4Free’s Cloud VPS servers are housed in state-of-the-art data centers, ensuring your digital assets benefit from high uptime, robust security measures, and fast connectivity.

Advantages of DMCA4Free’s Cloud VPS Hosting

 1. Scalability: One of the most significant benefits of using a Cloud VPS is scalability. As your website grows or experiences fluctuations in traffic, you can easily adjust your resources—CPU, RAM, and storage—without any downtime. This flexibility ensures that your site remains fast and accessible, even during peak times.
 2. Control and Customization: With DMCA4Free’s Cloud VPS, you gain full root access, allowing you to install and configure software according to your specific needs. Whether you’re running a complex application, hosting multiple websites, or require a unique setup, our Cloud VPS servers offer the freedom to tailor your hosting environment.
 3. Performance and Reliability: Our Cloud VPS servers in Toronto are built on a robust infrastructure, utilizing cutting-edge technology to ensure high performance and reliability. Solid State Drives (SSDs) offer lightning-fast data access times, while redundant network configurations minimize the risk of downtime, keeping your site operational around the clock.
 4. Enhanced Security: Security is paramount in today’s digital age. DMCA4Free’s Cloud VPS hosting comes equipped with advanced security features, including DDoS protection, firewalls, and regular security patches. Additionally, the isolated nature of a VPS ensures that your resources are not shared with others, reducing the risk of cross-site contamination.
 5. Cost-Effectiveness: Despite offering superior control, performance, and scalability, Cloud VPS hosting is remarkably cost-effective. Businesses can enjoy the benefits of a dedicated server without the high cost, making it an ideal solution for small to medium-sized enterprises looking to optimize their web hosting expenses.

Ideal Use Cases for Cloud VPS Servers

 • E-commerce Platforms: Online stores require a hosting solution that can handle spikes in traffic, especially during sales or promotional events. Our Cloud VPS servers ensure that your e-commerce platform remains fast, secure, and accessible, providing a smooth shopping experience for your customers.
 • Web Applications: From SaaS products to custom-built applications, Cloud VPS hosting provides the flexibility and resources needed to support complex web applications. Developers appreciate the control and customization options, which allow for an optimized environment tailored to their application’s requirements.
 • Gaming Servers: Hosting a gaming server demands high performance and low latency. Our Toronto-based Cloud VPS servers offer the speed and reliability needed to run multiplayer games smoothly, enhancing the gaming experience for players.
 • Content Creators and Digital Agencies: For those managing multiple websites or large multimedia files, Cloud VPS hosting offers the storage space and bandwidth necessary to handle significant amounts of data efficiently.

DMCA4Free: Your Partner in Digital Excellence

Choosing DMCA4Free for your Cloud VPS hosting needs in Toronto means partnering with a provider that understands the dynamics of the digital world. Our commitment to quality, customer support, and innovation ensures that your hosting experience is seamless, empowering you to focus on what you do best—growing your online presence.

With our intuitive control panel, 24/7 support, and extensive knowledge base, managing your Cloud VPS server is straightforward and hassle-free. Whether you’re migrating an existing site or starting a new project, our team of experts is here to assist you every step of the way.

Embrace the Future of Web Hosting Today

The digital realm is constantly evolving, and with DMCA4Free’s Cloud VPS servers in Toronto, you’re well-equipped to navigate this ever-changing landscape.

การใช้ VPS ในแคนาดา

 

ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน Linux

เซิร์ฟเวอร์ Linux VPS เป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยี Linux เพื่อแสดงเว็บไซต์ของบริษัทคุณบนโฮสติ้ง VPS ของแคนาดาราคาถูก Linux เป็นระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์สที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากให้บริการซอฟต์แวร์ที่เหนือกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณกำลังมองหาประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและความเร็วสูง คุณต้องเปลี่ยนไปใช้เซิร์ฟเวอร์ VPS ที่เร็วสายฟ้าแลบของเรา

 

ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์: Windows

หากเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน (VPS) ติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows จะเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ Windows VPS หากคุณกำลังมองหาโซลูชันโฮสติ้งที่เชื่อถือได้และทรงพลัง ไม่ต้องไปไกลกว่าการโฮสต์ VPS ในแคนาดาของเรา เราจัดหาแพ็คเกจโฮสติ้งให้กับลูกค้าพร้อมรับประกันเวลาทำงานและความปลอดภัยของข้อมูลที่ทันสมัย